declaratie pe propia raspundere

Având în vedere incidenţa cumulată a cazurilor de COVID- 19 în ultimele 14 zile la nivelul unităților administrativ teritoriale din judeţul Sibiu, se solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 16.11.2020 ora 05:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Sibiu, localitatea Șelimbăr și cartierul Arhitecților (Cisnădie), județul Sibiu.

Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de accesdecât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

În intervalul orar 06.00-22.00, se interzice circulația persoanelor in afara locuinței/gospodăriei cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie șilocul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesaredesfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 deani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 deani în intervalele orare 05:00-10:00, respectiv 13:00-20:00; 

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată dela distanță; 

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizicăindividuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă),cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; 

h) de plasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

 i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea dedocumente necesare pentru obținerea unor drepturi; 

 j)  participare la programe sau proceduri în centrele de tratament; 

k)  pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere avehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; 

l) alte motive justificative precum:îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor defamilie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru defamilie;

În intervalul orar 22.00-6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselornecesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației; 

b)  persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale,sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică,agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor; 

c)  persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesionalăîn afara zonei carantinate; 

d)  persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; 

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor /membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / a fin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie; 

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată dela distanță; 

g) urgențe medicale.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligatesă prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu,adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

Model Declarație

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propriarăspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

 În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai maride 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

Se permite tranzitarea municipiului Sibiu,localității Șelimbăr și cartierului Arhitecților(Cisnădie) de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localități.

Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celorla care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exteriorse va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară,stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne,emis în temeiul art. 45și alart. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările șicompletările ulterioare;

Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;

Se permite oficierea stărilor civile cu prezența a maxim 20 de persoane în exteriorulclădirilor, si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministruluiafacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cumodificările și completările ulterioare;

Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul șigura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise șideschise;

Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din municipiul Sibiu județul Sibiuși asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul deJandarmi Județean Sibiusau Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu, după caz; 

Se interzic următoarele activități:

 Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;

Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă; 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor; 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc; 

Organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii Nr. 60/1991; 

Organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor; 

Activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise; 

Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară înspatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri;

Începând cu 14.11.2020, ora 05:00, în zilele de sâmbătă și duminică centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea pentru o perioadă de 14 zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice, cu excepția agenților economici care comercializează produse alimentare, farmacii, curățătorii, magazinele care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă și duminică produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistemlivrare la domiciliu, agenții economici din centrele comerciale (zona de fast food). Își suspendă temporar activitatea, în zilelede sâmbătă și duminică, până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice, inclusiv agenții economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

Începând cu 14.11.2020, ora 05:00, agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri, în zilele de sâmbătă și duminică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *